REGULAMIN AKCJI
„WIADOMOŚĆ DO PRZYSZŁOŚCI”
(dalej „Regulamin”)

§ 1

 1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla zasady i warunki korzy­sta­nia z ser­wisu i udziału w akcji pro­wa­dzo­nej przez Inter­na­tio­nal Paper Pol­ska, z sie­dzibą w Kra­ko­wie (31-503), przy ul. Lubicz 23, wpi­sana do Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego, pod nume­rem KRS 0000053310, posia­da­jąca numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej NIP: 599-27-07-690, zwana dalej „Orga­ni­za­torem”.

§ 2

 1. Akcja jest pro­wa­dzona pod nazwą „Wia­do­mość do przy­szło­ści”.
 2. Akcja polega na napi­sa­niu i prze­sła­niu swo­jej wia­do­mo­ści do przy­szło­ści. Przy­stą­pie­nie do akcji jest dobro­wolne i nie wymaga for­mal­nego zgło­sze­nia.
 3. Akcja skie­ro­wana jest do wszyst­kich użyt­kow­ników inter­netu („Uczest­nik”).
 4. Akcja ma cha­rak­ter spo­łeczny i polega na prze­sła­niu przez użyt­kow­nika swo­jej wia­do­mo­ści do przy­szło­ści przez stronę www.polpa­per.pl. Warun­kiem wysła­nia wia­do­mo­ści do przy­szło­ści jest wypeł­nie­nie dowolną tre­ścią for­mu­la­rza obec­nego na stro­nie oraz zaak­cep­to­wa­nie Regu­la­minu.

§ 3

 1. Uczest­nik akcji ma do dys­po­zy­cji odpo­wied­nik jed­nej strony A4. Może dodać 1 700 zna­ków tek­stu ze spa­cjami. Opcją jest doda­nie jed­nego pliku gra­ficz­nego, który w takim wypadku zmniej­sza ilość tek­stu, który może wpro­wa­dzić użyt­kow­nik – w zależ­no­ści od roz­miaru pliku gra­ficz­nego. System sam zli­cza ilość miej­sca pozo­sta­ją­cego do dys­po­zy­cji Uczest­nika.
 2. Orga­ni­za­tor nie ogra­ni­cza ilo­ści wysła­nych wia­do­mo­ści. Jedna osoba może wysłać nawet kilka wia­do­mo­ści. W przy­padku kiedy Uczest­nik zde­cy­duje się wypeł­nić wię­cej niż jedną kartkę Orga­ni­za­tor nie jest w sta­nie zapew­nić, że te kartki będą zło­żone w kap­sule czasu koło sie­bie.
 3. Po zaak­cep­to­wa­niu Regu­la­minu i klik­nię­ciu w przy­cisk „Wyślij wia­do­mość do przy­szło­ści”, nie ma moż­li­wo­ści edy­to­wa­nia swo­jej wia­do­mo­ści.

§ 4

 1. Akcja trwa od 05.01.2016 do 30.04.2017. Po tym ter­mi­nie prze­sy­ła­nie wia­do­mo­ści nie będzie już moż­liwe.
 2. Wia­do­mo­ści, które zostaną prze­słane w cza­sie trwa­nia akcji, po jej zakoń­cze­niu zostaną wydru­ko­wane i szczel­nie zamknięte w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej kap­sule czasu. Uro­czy­ste zako­pa­nie kap­suły czasu nastąpi w trzeci week­end maja 2017 roku. Kap­suła czasu zosta­nie zako­pana na tere­nie fabryki Inter­na­tio­nal Paper w Kwi­dzy­nie.
 3. Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za prze­słane gra­fiki i tre­ści. Wia­do­mo­ści nie są spraw­dzane i cen­zu­ro­wane. Orga­ni­za­tor nie czyta i nie mode­ruje prze­sła­nych wia­do­mo­ści.
 4. System słu­żący do wysy­ła­nia wia­do­mo­ści będzie mie­rzył auto­ma­tycz­nie ilość uży­tych w sumie słów oraz poje­dyn­czych słów i liter, które poja­wią się w wia­do­mo­ściach. Infor­ma­cje te będą infor­ma­cjami sta­ty­stycz­nymi, zostaną póź­niej wyko­rzy­stane tylko w celach sta­ty­stycz­nych i w dzia­ła­niach PR.
 5. Żadna z pozo­sta­wio­nych wia­do­mo­ści nie będzie ujaw­niona.
 6. Admi­ni­stra­tor zastrzega sobie prawo do zmiany Regu­la­minu.

§ 5

 1. Regu­la­min Kon­kursu jest dostępny w Ser­wi­sie przez cały okres trwa­nia Akcji. Ponadto, Regu­la­min Akcji jest także dostępny do wglądu w sie­dzi­bie Orga­ni­za­tora.
 2. Wyko­nawcą akcji jest agen­cja Biuro Podróży Reklamy.

W przy­padku pytań, pro­ble­mów lub wąt­pli­wo­ści skon­tak­tuj się z mode­ra­to­rem: tomasz@papierypol.pl

P
L
O
O
L
P
P
L
O
L