FAQ

Akcja „Wiadomość do przyszłości”

Akcja ma cha­rak­ter spo­łeczny. Naszym celem jest zaan­ga­żo­wa­nie jak naj­więk­szej licz­by osób do przed­się­wzię­cia, które będzie śla­dem dzi­siej­szych cza­sów pozo­sta­wio­nym przez Was przy­szłym gene­ra­cjom. Nasza kap­suła czasu jest pro­fe­sjo­nal­nym urzą­dze­niem, które pozwoli prze­trwać zawar­to­ści setki lat. Masz do dys­po­zy­cji jedną stronę A4 papieru POL. Wypeł­nij ją swoim prze­sła­niem.

 1. Na czym polega akcja z kap­sułą czasu?

  Akcja polega na napi­sa­niu i prze­sła­niu swo­jej wia­do­mo­ści do przy­szło­ści. Przy­stą­pie­nie do akcji jest dobro­wolne i nie wymaga for­mal­nego zgło­sze­nia.

 2. Co trzeba zro­bić, aby móc wysłać wia­do­mość do przy­szło­ści?

  Akcja polega na prze­sła­niu przez użyt­kow­nika swo­jej wia­do­mo­ści do przy­szło­ści przez stronę www.papie­ry­pol.pl. Warun­kiem wysła­nia wia­do­mo­ści do przy­szło­ści jest wypeł­nie­nie dowolną tre­ścią for­mu­la­rza obec­nego na stro­nie oraz zaak­cep­to­wa­nie Regu­la­minu.

 3. Do kiedy trwa akcja?

  Akcja trwa od 05.01.2016 do 30.04.2017. Po tym ter­mi­nie prze­sy­ła­nie wia­do­mo­ści nie będzie już moż­liwe.

 4. Jak to moż­liwe, że wia­do­mość prze­trwa wieki?

  Wia­do­mo­ści zostaną wydru­ko­wane i szczel­nie zamknięte w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej kap­sule czasu, którą następ­nie zako­piemy pod zie­mią.

 5. Kiedy i gdzie kap­suła zosta­nie zako­pana?

  Uro­czy­ste zako­pa­nie kap­suły czasu nastąpi w trzeci week­end maja 2017 roku. Kap­suła czasu zosta­nie zako­pana na tere­nie fabryki Inter­na­tio­nal Paper w Kwi­dzy­nie.

 6. Czy moja wia­do­mość na pewno pozosta­nie ano­ni­mowa?

  Tak. Orga­ni­za­tor nie spraw­dza i nie mode­ruje prze­sła­nych wia­do­mo­ści. Żadna z pozo­sta­wio­nych wia­do­mo­ści nie będzie ujaw­niona.

 7. Jak długa może być wia­do­mość?

  Uczest­nik akcji ma do dys­po­zy­cji odpo­wied­nik jed­nej strony A4. Może dodać 1 700 zna­ków tek­stu ze spa­cjami. Inną opcją jest doda­nie jed­nego pliku gra­ficz­nego, który w takim wypadku zmniej­sza ilość moż­liwego tek­stu do wpro­wa­dze­nia przez Uczest­nika – w zależ­no­ści od roz­miaru pliku gra­ficz­nego. System sam zli­cza ilość miej­sca pozo­sta­ją­cego do dys­po­zy­cji Uczest­nika.

 8. Czy mogę wysłać wię­cej niż jedną wia­do­mość?

  Orga­ni­za­tor nie ogra­ni­cza ilo­ści wysła­nych wia­do­mo­ści. Jedna osoba może wysłać nawet kilka wia­do­mo­ści. W przy­padku, kiedy Uczest­nik zde­cy­duje się wypeł­nić wię­cej niż jedną kartkę Orga­ni­za­tor nie jest w sta­nie zapew­nić, że te kartki będą zło­żone w kap­sule czasu koło sie­bie.

 9. Czy ktoś będzie czy­tał moją wia­do­mość przed wydru­ko­wa­niem?

  Nie. Wia­do­mo­ści nie będą czy­tane i cen­zu­ro­wane. Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za prze­słane gra­fiki i tre­ści.

 10. W jaki spo­sób zli­czane są sta­ty­styki bez czy­ta­nia wia­do­mo­ści?

  System słu­żący do wysy­ła­nia wia­do­mo­ści będzie mie­rzył auto­ma­tycz­nie ilość uży­tych w sumie słów oraz poje­dyn­czych słów, które poja­wią się w wia­do­mo­ściach. Infor­ma­cje te zostaną póź­niej wyko­rzy­stane tylko w celach sta­ty­stycz­nych i w dzia­ła­niach PR.

 11. Kiedy zosta­nie odko­pana kap­suła czasu?

  Kap­suła czasu zapro­jek­to­wana jest w taki spo­sób, aby prze­trwała setki lat. Orga­ni­za­tor nie pla­nuje odko­py­wa­nia kap­suły i nie potrafi okre­ślić kiedy zosta­nie ona odko­pana. Odpo­wiedź na to pyta­nie znają tylko przy­szłe poko­le­nia. Może warto im je zadać? :–)

P
L
O
O
L
P
P
L
O
L